Super kurzy angličtiny

banner-afo-anglictina-w001.png

Světové super kurzy angličtiny využívají modifikaci poznatků sugestopedie, superlearningu, neuro-lingvistického programování včetně poznatků z hypnoterapie. Část z těchto velmi rozsáhlých disciplín jsem popsal v knize Ovládněte svůj mozek - zejména v páté, šesté a osmé kapitole. Poznatky z dvou desetiletí využívání míněných metod jsem pak vtělil do on-line kurzu angličtiny - Anglicky Fantasticky. 

Jedna z mnoha věcí, která obyčejné kurzy angličtiny může transformovat na razantně rychlejší jsou velice pečlivě připravené texty pro oslovení pravé mozkové polokoule. 

Je však potřeba, aby výuku vedli z velké části přímo autoři speciálních textů a cvičení, protože jen tak může být předávána informace nikoli jen pro levý mozek, ale i docházelo k citlivému přenosu, který přenáší i prvky nutné pro přijetí podvědomím. 

Jakkoli si dokážete představit, že zpěvák může přejmout a interpretovat píseň jiného zpěváka, který ji složil na základě své životní zkušenosti, tak je velmi řídkou výjimkou, že interpret s přejatou písní ji dokáže předat stejně jako její autor. Pouze tvůrce dokáže autenticky působit na podvědomé struktury mozku. Ty v případě studia hrají klíčovou roli v přenosu a zapamatování do dlouhodobé paměti. 


Superlearningové texty
 jsou smyslově bohaté 
a vyvolávají konkrétní představy, které jsou trvanlivé
.

Namísto nudné slovní zásoby:

zajímat se o = interested in

či suchých vět:

Ona se zajímá o = She is interested in

Superlearningový příběh 
obsahuje fantazii a tím paměť stimulující věty typu:

Indiana Jones is interested in India. 
Indiana Jones se zajímá o Indii.

Představit si Indiana Jonese alias Harrisona Forda - archeologa s kloboukem a bičem ze Spielbergových filmů je snadné a navíc začátek jména spolu s dalšími slovy vytváří paměťovou aliteraci - začínající písmenka vytvoří najednou vazbu několika slovíček včetně gramaticky správného interested in bez memorování.

Indiana Jones is interested in India. 
(c) Libor Činka, úryvek textu z autorova kurzu Angličtina s hypnózou)

Klasické memorování jednotlivých slovíček totiž vede ke "skládání jednotlivých dílků puzzle" tedy spojováním namemorovaných slov a tedy překladům typu "zajímat se o -  interested about", což je chybně.

Jakmile je představen celek příběhu, pak teprve analýza 
a vhodně volený překlad typu:

mother-in-law = matka po právu 
- umožňuje lepší zapamatování vazby narozdíl od běžně ve slovníčcích uváděného 
mother-in-law = tchýně, 
kde nezbývá nic než jen memorování oproti první variantě, která přináší pochopení.

Superlearning prakticky neobsahuje gramatické tabulky, definice s vysvětleními gramatiky a cvičení, které najdete v běžných učebnicích. 

Využívá tzv. implicitního učení, kdy pomocí vzorů v rozsáhlých textech (o mnoha tisících slovech) je gramatika vstřebána. Texty jsou rovněž psychologicky připravené tak, aby obsah, barevnost a prostorové uspořádání aktivovaly obě mozkové polokoule.

 

To v základní formě kromě MAE přinesla kniha "Anglická Gramatika Bezbolestně i pro blondýnky" a v nejdokonalejší formě pak on-line trénink Anglicky fantasticky viz AF.
 

New Superlearning jako MAE a AF se vyhýbá zbytečnému dělení na příliš malé části a například rovnou učí vhodné  časové vazby have done, have spoken ... to působí jako paměťové vzory, které se okamžitě vybavují. Studenti se tedy nemusí učit celou řadu gramatických pouček, které by je vedli k složitému a zpomalujícímu reagování, což je výsledek "učení přes gramatiku". Anglicky Fantasticky tedy neučí izolované tvary done či spoken, což klasicky působí lidem problémy se skládáním. V ní obsažené barevné kódování jednotlivých časů má kromě působení na paměť své psychologické zákonitosti odpovídající  podvědomému myšlení.

 

Učení je příjemné právě díky tomu, že student zná celkový obraz již dopředu v mateřštině a díky představě podpořené pestrostí textu a obrázky. Učení tak připomíná diváka v kině, který si přečetl knihu a doplňuje si představu z filmového zpracování, aby se pak stal hercem, který si děj upraví.

Sugestopedická výuka v kurzu nabízí ještě více, protože je vedena speciálně vyškolenými trenéry, kteří musí kromě jazyka být výbornými psychology a herci dokonale prezentující takřka všemi smysly učenou látku.

To je jeden z hlavních rozdílů mezi samostudiem z nahrávek a kurzem, kde se studující nemusí snažit, protože vše je dokonale psychologicky připraveno a zprostředkováno  sugestopedem. Ten se například postará o odblokování obav ze selhání, špatné paměti a podobně.

Ostatně Lozanovův výzkum objevil, že obava z neúspěchu, strach z netalentu, obava mluvit před druhými je hlavní překážkou účinného studia.

Texty a nahrávky musí co nejvíce zjednodušit přijímání informací do dlouhodobé paměti mnoha způsoby. V žádném případě tedy nejde o drilování izolovaných slovíček či vět vytržených z kontextu eventuelně doprovázených "jógovým" dýcháním. Jógové dýchání je jistě užitečné, avšak toto spojení s metodou profesora Lozanova je chybné - metoda jej nevyužívá!

Zrychlené učení probíhá jen tehdy jsou-li respektovány zákonitosti činnosti mozku, mezi které patří i zrání "dlouhého textového příběhu" v podvědomí. 

Informace jsou tedy přijímány jak na vědomé úrovni - kapacita vědomé paměti je schopná zpracovávat jen 5 - 9 nových informačních jednotek a tedy si může uvědomovat jen zlomek z celku, zatímco podvědomí uskladnilo vše, aby po zrání ve fázi aktivace zpřístupnilo podvědomě přijaté do vědomé zkušenosti. 

Relaxace umožňující inkubaci v podvědomí je tedy důležitým prvkem, nikoliv však hlavním. Asi 15 - 30 minutová relaxace po učení posiluje paměťovou stopu. Hlavní je pestrost stimulů pro smysly umožňující oslovit různé složky inteligence.

Zastaralé metody neříkají nic o tom, kdy přesně a jak dlouho se učit lekci, což ohromně snižuje účinek mimo jiné tím, že doba na učení se neúměrně prodlužuje, studenty přestává bavit až takovéto klasické učení opustí. Student tedy musí vědět, že přílišné opakování bývá naopak kontraproduktivní a tak metoda MAE (viz hlavní stránka) je jedinou metodou, která je dávkována na každý den podle pravidel paměti a informačního cyklu.

Správné dávkování naopak značně zkracuje dobu potřebnou k zvládnutí rozsáhlé slovní zásoby.

Příkladem je paměťová super-podpora = slovní zásoba je rozložena tak, že se opakují slovíčka, avšak v jiných větách a vazbách pro vytvoření pestré a pevné paměťové vazby - žádné nudné memorování stejných vět a lekcí dokola. Například v MAE je slovo HOW obsaženo v každé lekci 1 až 21, 24 a 25, takže se s ním setkáte prakticky v každé lekci. WHERE se objevuje ve 12 lekcích, ale je v některých i 5 x v různých větách. Tak bych mohl pokračovat dále, ale vzhledem k rozsahu tisíců slov v MAE a nově přepracováno v AF není možné popisovat veškerá propojení. 

Moderní Superlearning tedy využívá mnoha strategií, které byly odhaleny při studiu jedinců s mimořádnými paměťovými schopnostmi. Kurz, který jsem vyvíjel a ověřoval roky - Angličtina s hypnózou (a částečně varianta pro samouky Anglicky Fantasticky) - využívá klíčové strategie a poznatky z výzkumu lidské psychiky a mozku včetně poznatků o soustředění, stavu FLOW,  hypnotické nedirektivní sugesci, Neuro-lingvistickém programování – zakotvení stavu, vliv predikátů – senzorických slov na zapamatování, chunkingu, asociativního prožívání, tréninku MQ - Memory Quotientu, 10 typech inteligence a mnoha dalších. 

 

Pokud chcete další informace, například hypnotické nahrávky, podívejte se do eshopu a kalendáře  www.cetros.cz

anglictina-kurz-300x300.gif
anglictina-kurz-120x600.gif

NOVINKY

POZOR

Vzhledem k vývoji byla MAE (vzniklá 2009) nahrazena on-line kurzem angličtiny pro samouky pod názvem Anglicky Fantasticky,
který je možné příležitostně koupit registrovaným na stránce 

http://anglickyfantasticky.cz/ 

případně nás kontaktujte viz eshop www.cetros.cz

(Přestože Anglicky Fantasticky patří mezi světově nejvyspělejší trénink, stránky Magická angličtina extra zde zatím ponechávám pro ty, kteří MAE vlastní a používají.)